fredag 30 mars 2012

Sista schansen till 20 000 kr!

I dag är sista dagen att söka STF:s stipendium på 20 000:-


Så här står det på STF:s hemsida:
"
”Svenska Turistföreningens stipendiefond för vetenskapliga undersökningar har till ändamål att understödja yngre svenska vetenskapsidkare vid utförandet av sådana vetenskapliga undersökningar av geografisk, geologisk, biologisk, kulturhistorisk eller dylik art inom Sverige - företrädesvis i de svenska fjälltrakterna - vilkas resultat kunna vara ägnade att vidga intresset för och höja kunskapen om de av undersökningarna berörda delarna av landet.”
Svenska Turistföreningen (STF) välkomnar ansökningar till stipendiefonden för vetenskapliga undersökningar i enlighet med ovanstående beskrivning. I tillägg till stipendiefondens inriktning välkomnas ansökningar där forskningen även gagnar STFs föreningsidé, dvs. att främja svensk turism och sprida kännedom om vår natur och kultur.
Ansökan om stipendium (högst 2 sidor) ska innehålla en beskrivning av undersökningens syfte, frågeställning, genomförande och förväntade resultat. Redogör för undersökningens totala kostnad samt för vilket ändamål det sökta beloppet är avsett (stipendiet kan utgöra en del av en större undersökning). Ange också på vilket sätt det sökta beloppet bidrar till att uppnå undersökningens målsättning. Ett CV om högst 1 sida ska bifogas ansökan.
Utlyst belopp: 20 000 kr
Sista datum: Ansökan ska vara STF tillhanda senast 31 mars, 2012."

Klicka här för att läsa mer:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Liknande inlägg

liknande